Sunday, 27 October 2013

اا

ایران بر سر دوراهی؟ به نظر می رسد که ایران در سیاست خارجی خود تجدید نظر کرده و بعد ازسی سال دست همکاری و همسویی به سوی کشور های باختری دراز کرده است . تلاش ایران برای بی ثمر کردن تحریم های گسترده باختر بی نتیجه ماند و ادامه این تحریم ها به منظره خوبی ختم نمی شود. انقلاب ایران که یک انقلاب سیاسی-فرهنگی بود و از همان روز نخست پاشنه آن بر روی مسائل فرهنگی و کیشی می چرخید و نه اقتصادی ؛ پیامد ش آن شد که در مقابل بایکوت ها اقتصادی ضربه پذیر شود. همکاری گسترده با چین و روسیه هم نتوانست نجات دهنده باشد برای اینکه سیاست این دو کشور در مقابل ایران یکی به نعل یکی به میخ بود. سی و اند ی است که مرگ بر شیطان بزرگ در گوش ایرانیان طنین انداخته و به آن عادت کرده اند. اکنون هنگام آن رسیده که خواسته یا نا خواسته باید با شیطان بزرگ دست داد و همگام و هم خوان شد. و حالاکه "از در صلح آمده اند نمی دانند که با قدم خوف بروند یا قدم رجا".

No comments:

Post a Comment