Thursday, 27 December 2012

جنبش های رنگی جنبش های رنکی یا انقلاب های مخملی ریشه در تاریخ دارند. ویژه گی این جنبش ها در قدرت و پویایی آنهاست . دیدیم که انقلاب های رنگی در دهه گذشته دولت های گوناگون بویژه در کشور های اروپای شرقی را سرنگون کردند. هنگامی که یک رنگ نماد یک جنبش و حرکت می شود به زبان ساده ایده و مرام آن را بیان می کند. با اینکه این جنبش ها ریشه در تاریخ دارند در زمان و عصر ما هم کاربرد دارد. در ایران هم جنبش های رنگی پدید آمدند که مهمترین آنها سپید جامگان به رهبری المقنع , سیاه جامگان به رهبری ایو مسلم خراسانی و سرخ جامگان به رهبری بابک خرمدین بودند. ویژه گی هر سه این حرکتها ضد اسلامی و ضد عربی و تازی بودند.